Březen 2016

Yellen speech.

30. března 2016 v 8:40 | Jan Purchart
Good morning.

After a quiet holidays, when it was reduced volatility in the markets, nothing much happened until yesterday, when she spoke at 17,30 head of the US central bank, was businesslike and concrete manifestation, thanks to the US dollar started to weaken, so our machine came beautifully after publication reports on EURUSD and Dax to buy into the trend, this morning we have been on both instruments open to gain 700 points for each.


Projev Yellenové.

30. března 2016 v 8:39 | Jan Purchart
Dobré ráno.

Po klidných svátcích , kdy byla snížená volatilita na trzích se nic moc nedělo až do včerejška, kdy promluvila v 17,30 šéfka Americké centrální banky, měla věcný a konkrétní projev, díky tomu začal oslabovat americký dolar, takže náš automat krásně vstoupil hned po vyhlášení zprávy na EURUSD i na DAXU do buy trendu, dnes ráno máme již na obou instrumentech otevřený zisk cca 700 bodu u každého.


Backtest DAX

26. března 2016 v 0:42 | Jan Purchart
Hezký večer.

Zčínám testovat akciový index DAX, má skvělé výsledky. Můžete se podívat zde na video a jeden z prvních backtestů.


Backtest 4000 USD

26. března 2016 v 0:19 | Jan Purchart
Hezký večer.

Nedalo mi to a udělal jsem backtest jak by obchodoval automat v měsíci únoru a potom v měsíci březnu s částku 4000 usd, tady jsou videa, můžete se podívat.Tady je březen.


EURUSD still sell.

23. března 2016 v 21:25 | Jan Purchart
Good evening.
On the markets, yet there is nothing new, increasingly EUR USD decline in its third day, because our machine at the beginning of the decline EURUSD nicely entered the sell position, everyone can increase profit by about 400 points. Now we have had an open profit of 1.200 points, to 0.03 shekels open position it over CZK 800.

We continue a very nice result when 2.3 We put 721 CZK and we now have on account of about 3,300 CZK. That is the assessment of 457%. Very nice. What will be waiting tomorrow. Either there is a signal to buy and closed us a nice profit, then we will open the position to buy, will increase, we will automatically size the position is likely to 0.08 shekels, or more, depending on account size and there will be again a long-term trend to buy, or go for a while to buy, we debit low loss and re-boarded dloudobější further decline in EURUSD.

Nobody has a crystal ball, so let us be surprised what to expect in the coming days, but certainly automaton with the situation very well and profitably deal.


EURUSD stále sell.

23. března 2016 v 21:24 | Jan Purchart
Hezký večer.

Na trzích zatím není nic nového, stále EURUSD v poklesu již třetí den, díky tomu náš automat na začátku poklesu EURUSD hezky vstoupil do pozice sell, každý se nám zvyšuje zisk o cca 400 bodů. , nyní máme již otevřený zisk cca 1.200 bodů, na otevřené pozici 0.03 lotu je to přes 800 kč.

Pokračujeme ve velice pěkném výsledku kdy 2.3. jsme vložili 721 Kč a nyní máme na účtu cca 3.300 Kč. To je zhodnocení 457%. Velmi pěkné. Co nás bude čekat zítra. Budˇ nastane signál na buy a uzavře se nám krásný zisk, potom se nám otevře pozice do buy , navýší se nám automaticky velikost pozice pravděpodobně na 0.08 lotu , případně více podle velikosti účtu a nastane opět dlouhodobější trend na buy, nebo půjdeme chvíli na buy, inkasujeme malou ztrátu a znovu nastoupíme dloudobější další pokles EURUSD.

Nikdo nemáme křišťálovou kouli, takže se necháme překvapit co nás bude čekat v dalších dnech , ale určitě automat se situací velmi dobře a ziskově vypořádá.


Summary for 16 days.

18. března 2016 v 21:08 | Jan Purchart
Good evening.

I thought I'd do a summary for 16 days, the automated trading system trades. I started with a deposit of CZK 721, now account closed 2433 the amount of CZK 2 614 CZK open. It is the evaluation for 16 days over 300%. They are very nice results. With that, in the long term based on backtest with this setting drawdown of about 54%, which is quite a lot, but it works very well. If we set the AOS to drawdown of about 30% we can be expected appreciation of 200% in 16 days.

We'll see how the automated trading system to trade on, but yet does exactly what it should be doing. It is great.


Srnutí za 16 dní.

18. března 2016 v 21:06 | Jan Purchart
Hezký večer.

Řekl jsem si , že udělám shrnutí za 16 dní co automatický obchodní systém obchoduje. Začínal jsem s vkladem 721 Kč, nyní je na účtu uzavřená částka 2.433 Kč, otevřená 2.614 Kč. Je to zhodnocení za 16 dní přes 300%. To jsou velice pěkné výsledky. S tím , že dlouhodobě vychází v backtestech s tímto nastavením drawdown cca 54% , to je celkem dost, ale i tak to funguje velmi dobře. Pokud bychom nastavili AOS na drawdown cca 30% můžeme očekávat zhodnocení cca 200% za 16 dní.

Uvidíme jak bude automatický obchodní systém obchodovat dále, ale zatím dělá naprosto přesně to co dělat má. Je to skvělé.


EURUSD grow by 820 points.

16. března 2016 v 21:35 | Jan Purchart
Good evening.
Finally, something began after two positive days, something happens. In essence, the whole market was waiting for a message to the American Federal Bank (FED) regarding raising interest rates at 19.00 and then another lady spoke Yellenová from the Fed in 19.30, it further strengthened the growth of EURUSD.

Our machine immediately signaled shortly after 19té hour and otevčel position to buy. It is now open gain of about 820 points, I am currently on the account where the position plus 0.03 shekel, as machine works automatically boosts the position according to the size of capital, and total open account balance is about CZK 1,900.

Now we only have to wait for when the market turns and climb profitably and enter the opposite position.


Otevřený zisk 820 bodů.

16. března 2016 v 21:34 | Jan Purchart
Hezký večer.

Konečně se něco začalo po dvou klidných dnech něco dít. V podstatě celý trh čekal na zprávu Federální Americké banky (FED) ohledně navyšování úrokových sazeb v 19.00 hodin a po té ještě promluvila paní Yellenová z Fedu v 19,30, to ještě posílilo růst EURUSD.

Náš automat hned dal signál krátce po 19té hodině a otevčel pozici na buy. Nyní je otevřený zisk cca 820 bodů, aktuálně na mám účtu kde je navýšená pozice 0.03 lotu, tak jak automat funguje, automaticky navyšuje pozici dle velikosti kapitálu, a celkový otevřený stav účtu je cca 1.900 Kč.

Teď už jen budeme čekat kdy se trh obrátí a vystoupíme se ziskem a vstoupíme do opačné pozice.